Algemene voorwaarden Kooklokaal 
Artikel 1 - Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker, 
hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing 
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Gebruiker: Kookstudio Kooklokaal, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 27179226. 
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een 
evenement of in wiens naam Gebruiker een evenement organiseert of reservering pleegt. Totdat een 
overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. 
1.4 Onder leverancier wordt verstaan: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf, goederen en/of diensten 
aanbiedt voor een door Gebruiker te organiseren evenement, dan wel ten behoeve van de algemene 
dienstverlening van of voor Gebruiker. 
Artikel 2 - Werkingssfeer 
2.1 De opdrachtgever c.q. leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan 
van een overeenkomst met Gebruiker of het deelnemen aan een activiteit van Gebruiker. 
2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever of leverancier 
prevaleren eerstgenoemde tenzij Gebruiker en de opdrachtgever / leverancier anders schriftelijk 
overeenkomen. 
2.3 Gebruiker is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als 
ze die schriftelijk heeft geaccepteerd. 
Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever c.q. leverancier mondeling (c.q. 
telefonisch) of schriftelijk een aanbod van Gebruiker aanvaardt. De opdrachtgever c.q. leverancier ontvangt van 
Gebruiker een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. 
3.2 Indien Gebruiker in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is 
begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten 
ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer 
informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en 
gesprekken op locatie bij de aanvrager c.q. Gebruiker. 
3.3 Wie (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier) een overeenkomst aangaat is hoofdelijk 
aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. 
Artikel 4 - Betaling 
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven 
wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
4.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag 
zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledig verschuldigde bedrag. 
4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk 
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter 
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte 
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens 
op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens 
rente verschuldigd. 
Artikel 5 - Prijs 
5.1 Op verzoek van de Opdrachtgever brengt Gebruiker offerte uit voor een in overleg overeengekomen 
arrangement of reservering. Gebruiker is vrij om tijdelijke arrangementen tegen een speciaal tarief aan te 
bieden. 
5.2 Gebruiker behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging 
en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Gebruiker is verplicht deze prijswijziging zo 
spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en te verklaren. Jaarlijks vindt er een prijscorrectie van 
de vaste tarieven van Gebruiker plaats. Kooklokaal. Postadres: Koningsplein 8. 2518 JD ’s Gravenhage. fax: 070-3561190. BTW.nr NL-
129252931. KvK 27179226. IBAN NL 53. PSTB 0008252514. BIC PSTBNL21. 
Artikel 6 - Opdrachtwijzigingen 
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de opdrachtgever, die leiden tot kosten die 
niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de opdrachtgever op basis van nacalculatie in 
rekening gebracht. Bedoelde wijzigingen, o.a. extra deelnemers aan het evenement, dienen uiterlijk 2 dagen 
voor aanvang van het evenement en schriftelijk aan Gebruiker te worden kenbaar gemaakt en door Gebruiker 
te worden geaccepteerd; alleen dan ligt het risico van de tenuitvoerlegging in deze bij Gebruiker. 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid 
7.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 
bepaling is geregeld. 
7.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan 
van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
7.3 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker 
beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
7.4 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn 
verzekeraar in voorkomend geval. 
7.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
7.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, 
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 
7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
Artikel 8 - Annulering van de overeenkomst 
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order annuleert, is dat kosteloos tot twee weken voor aanvang van het 
evenement. Bij annulering tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het evenement zijn de kosten 50% van de 
prijs per persoon van het evenement. Bij annulering vanaf 48 uur voor aanvang van het evenement zijn de 
kosten 100% van de prijs per persoon van het evenement. Dit geldt zowel voor het annuleren van het gehele 
evenement als voor het annuleren van individuele personen. 
Artikel 9 - Beëindiging van de overeenkomst 
9.1 Gebruiker heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet al afgesloten, te weigeren en/of te 
beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. 
Gebruiker heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de 
belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan. 
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij 
oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te 
wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de in gebreke blijvende partij geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 
Artikel 10 - Vrijwaring 
De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker 
toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 
Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat 
van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle 
kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever. 
Artikel 11 - Intellectuele eigendom 
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en 
andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een 
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij 
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.